Avís legal i política de privacitat

Dades del responsable

Identitat del responsable: Linguacom SL
Nom comercial: Linguacom
NIF/CIF: B62102959
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 32318, foli 20, full B 206605, inscripció 1.
Adreça: C/ Telmo Lacasa, 3 43785 Bot (Tarragona)
Correu electrònic: info@linguacomsl.com

En aquest espai, l’usuari pot trobar tota la informació relativa als termes i les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i Linguacom com a responsable d’aquest web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la navegació.

LINGUACOM (LINGUACOM SL), com a responsable d’aquest web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels usuaris.

LINGUACOM ha adequat aquest web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) a les pàgines del web de LINGUACOM, incloent-hi els continguts i serveis que s’hi posen a disposició. Tota persona que accedeixi al web www.linguacomsl.com (“usuari”) accepta sotmetre’s a les condicions generals vigents en cada moment del web www.linguacomsl.com.

L’usuari té accés al servei gratuït del bloc del web:

Dades personals que recaptem i com ho fem

Tota la informació relativa a les dades personals que recollim a través del nostre web i com ho gestionem, està inclosa en clàusules posteriors d’aquest avís legal, relatives a la nostra política de privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquest web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb LINGUACOM. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del web. Respecte dels continguts d’aquest web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització de LINGUACOM com a legítim titular.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de LINGUACOM com a legítim titular.
 • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.
 • En la utilització del web, www.linguacomsl.com, del qual LINGUACOM és titular, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de LINGUACOM o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web que impedís, de qualsevol manera, una utilització normal.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, LINGUACOM no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers, encara que es posen tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari a LINGUACOM poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a LINGUACOM SL, la qual assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, la integritat i la qualitat de la informació continguda en aquestes, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposa els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LINGUACOM. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de LINGUACOM.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat dels webs, contenint sense caràcter exhaustiu text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació), podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en el web, ha de notificar aquesta circumstància a LINGUACOM indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

El web de LINGUACOM proporciona enllaços a continguts que són propietat de tercers tals com:

 • Eines
 • Contingut d’altres blocs

Política de comentaris

Al nostre web es pot permetre la realització de comentaris per enriquir els continguts i fer consultes.

No s’admeten comentaris que no estiguin relacionats amb les temàtiques del web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors del web.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestima, igualment, els comentaris creats només amb finalitats promocionals d’un web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat correu brossa en general.

No es permeten comentaris anònims, així com els realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideren tampoc els comentaris que intentin forçar un debat o una presa de posició per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitat

LINGUACOM SL (LINGUACOM) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a disposició dels usuaris en el web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut del web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre LINGUACOM amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de BARCELONA.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingui algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre el web www.linguacomsl.com, s’ha de dirigir a info@linguacomsl.com. Aquest avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 17 de setembre de 2018.

Política de privacitat

La seva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat expliquem quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. L’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les seves dades personals en aquest web. Els majors de tretze anys es poden registrar en info@linguacomsl.com com a usuaris sense el previ consentiment dels pares o tutors.

En aquest web titularitat de LINGUACOM, es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i confiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per prestar-li els serveis que requereixi.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir la llei o en cas que comptem amb la seva autorització expressa.
 • Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autorregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

LINGUACOM ha adequat aquest web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsabilitat del tractament de les teves dades personals

Identitat del responsable: Linguacom SL
Nom comercial: Linguacom
NIF/CIF: B62102959
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 32318, foli 20, full B 26605, inscripció 1.
Adreça: C/ Telmo Lacasa, 3 43785 Bot (Tarragona)
Correu electrònic: info@linguacomsl.com
Activitat: SERVEIS DE TRADUCCIÓ

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els principis següents, que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques de què l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Solament sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim -les mínimes possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes no més enllà del temps necessari per a les finalitats del tractament. En funció de la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem els registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a LINGUACOM procedeixen de:

 • Formularis de contacte.
 • Formularis de subscripció al nostre bloc.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LINGUACOM estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar-ne la rectificació o la supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats poden accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. LINGUACOM SL deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, té dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquest web per enviar un correu al titular o subscriure-s’hi, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable LINGUACOM. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser l’adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per LINGUACOM, només com es descriu en l’avís legal i en la present política de privacitat.

LINGUACOM disposa de diferents sistemes de captura d’informació personal i tracta la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

 • Formularis de contacte. Sol·licitem les dades personals següents: nom i correu electrònic, i en què poden ajudar-li, per respondre als requeriments dels usuaris del web. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa en el web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en el web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. L’informem que les dades que ens faciliti estaran situades en els servidors de LINGUACOM dins de la UE.
 • Formularis de subscripció a continguts del bloc. En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents: nom i correu electrònic, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l’usuari en realitzar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter són gestionats per LINGUACOM. L’informem que les dades que ens faciliti estan situats en els servidors de LINGUACOM dins de la UE.

Hi ha altres finalitats per les quals tractem les seves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport als serveis que ofereix aquest web i millorar-los.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquest web, i que detallem en la política de galetes.
 • Per gestionar les xarxes socials. LINGUACOM pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de LINGUACOM, es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. LINGUACOM tracta les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant sobre activitats, productes o serveis de LINGUACOM, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord al que estableix el Reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) LINGUACOM SL (LINGUACOM) amb domicili a C/ Telmo Lacasa, 3, 43785 Bot (Tarragona), és responsable del tractament de les dades corresponents a usuaris del web i subscriptors.

LINGUACOM no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden fer col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es farà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment i, en cas de contractar els nostres serveis, l’execució d’aquest contracte.

Per contactar o fer comentaris en aquest web es requereix l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que li sol·licitem, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se’n sol·liciti la supressió per l’interessat.

Secret i seguretat de les dades

LINGUACOM es compromet en l’ús i el tractament de les dades, incloent-hi dades personals dels usuaris, respectant-ne la confidencialitat, i a utilitzar-les d’acord amb la seva finalitat, així com a donar compliment a l’ obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

LINGUACOM no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, LINGUACOM s’assegura que qualsevol persona que estigui autoritzada per LINGUACOM per processar les dades del client (incloent-hi el seu personal, col·laboradors i prestadors), està sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se LINGUACOM ha de notificar-ho al client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat tal com es conegui o quan el client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades que remeti a LINGUACOM, i exonera a LINGUACOM SL (LINGUACOM), de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, la vigència i l’autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, i n’accepta i en consent el tractament per part de LINGUACOM SL (LINGUACOM) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a LINGUACOM en els termes establerts en aquesta política per a l’exercici dels drets en matèria de protecció de dades.

Aquesta revocació en cap cas té caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

LINGUACOM SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, LINGUACOM anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, LINGUACOM no fa pràctiques de correu brossa (spam), per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis del web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conformement al que es disposa la LSSICE, LINGUACOM es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 17 de setembre de 2018.

Serveis de tercers i eines

Aquest web utilitza Akismet i reCaptcha per al control de correu brossa.

Akismet: El servei anti-correu brossa Akismet recopila informació sobre els visitants que comenten en el bloc. La informació que recopila depèn de com estigui configurat Akismet en el lloc, però normalment inclou l’adreça IP del comentarista, el navegador de l’usuari, el lloc de referència i la URL del lloc (a més d’altra informació directament facilitada pel comentarista, com el nom, nom d’usuari, adreça de correu electrònic i el mateix comentari). Per a més informació visiti el web de política de protecció de dades d’Akismet: https://automattic.com/privacy-notice/.

reCaptcha: En aquest web també utilitzem la funció de reCAPTCHA de Google. Aquesta funció s’utilitza principalment per saber si qui introdueix les dades és efectivament una persona física o, per contra, les dades s’introdueixen de forma indeguda per un robot o un procés automatitzat. El servei inclou l’enviament a Google de l’adreça IP i, si escau, d’un altre tipus de dades que Google necessita per al servei de reCAPTCHA. Per a més informació sobre Google reCAPTCHA, així com la política de protecció de dades de Google, feu clic aquí: https://policies.google.com/privacy.